طالع بيني هنديزن و مرد فروردين
زن و مرد ارديبهشت
زن و مرد خرداد
زن و مرد تير
زن و مرد مرداد
زن و مرد شهريور
زن و مرد مهر
زن و مرد آبان
زن و مرد آذر
زن و مرد دي
زن و مرد بهمن
زن و مرد اسفند